Privacyverklaring van W.F. Installatie Advies

Als W.F. Installatie Advies de beschikking krijgt over uw persoonsgegevens, dan behandelen we deze gegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring. W.F. Installatie Advies vindt het beschermen van de persoonsgegevens van haar websitebezoekers, werkzoekenden en kandidaten, gedetacheerden, (tijdelijke) werknemers, zelfstandig ondernemers en zakelijke relaties van groot belang. Daarom worden persoonsgegevens zorgvuldig behandeld en beveiligd conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt. In deze privacyverklaring lichten wij toe:

 1. Wie is W.F. Installatie Advies?
 2. Wanneer verzameld W.F. Installatie Advies persoonsgegevens?
 3. Waarom verzameld W.F. Installatie Advies uw persoonsgegevens?
 4. Welke persoonsgegevens verzameld W.F. Installatie Advies van u?
 5. Met wie kan W.F. Installatie Advies uw persoonsgegevens delen?
 6. Verwerkt W.F. Installatie Advies persoonsgegevens buiten de EU?
 7. Wat zijn Uw rechten?
 8. Welke beveiliging hanteert W.F. Installatie Advies?
 9. Welke bewaartermijn hanteert W.F. Installatie Advies?
 10. Technische informatie en cookies.
 11. Vragen, opmerkingen of klachten.
 12. Wijzigingen

Privacyverklaring

1. Wie is W.F. Installatie Advies?

Technisch adviesbureau W.F. Installatie Advies, gevestigd te Nieuwerkerk aan den IJssel (2911 BL) aan De Vijf Boeken 12G, is ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de AVG voor de verwerkingen van persoonsgegevens welke in deze privacyverklaring worden beschreven. Deze privacyverklaring is van toepassing op vrijwel alle gegevensverwerkingen van W.F. Installatie Advies inclusief de gegevensverwerkingen welke plaatsvinden via de website van W.F. Installatie Advies (www.wfiadvies.nl).

2. Wanneer verzameld W.F. Installatie Advies persoonsgegevens?

Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. Wij verzamelen onder andere op de volgende manieren persoonsgegevens:

 • bij het bezoeken van onze website,
 • wanneer u uw gegevens achterlaat op onze website,
 • wanneer u uw gegevens invult of achterlaat op onze vestiging,
 • wanneer u zich op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze activiteiten en/of dienstverlening,
 • in het kader van een zakelijke relatie met W.F. Installatie Advies.

3. Waarom verzameld W.F. Installatie Advies uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor onderstaande doeleinden:

 1. Voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken en uitwisselen van informatie over en ten behoeve van de dienstverlening en overige activiteiten van de verwerkingsverantwoordelijke of W.F. Installatie Advies.
 2. Voor de beoordeling van de geschiktheid en de beschikbaarheid van werkzoekenden en kandidaten, gedetacheerden, (tijdelijke) werknemers en zelfstandig ondernemers, voor en/of naar bemiddeling tot vast/tijdelijk werkaanbod dan wel een opdracht.
 3. In het kader van een overeenkomst met de werkzoekende/werknemer/zelfstandig ondernemer. Voor de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van (een) eventuele uitzend-, detacherings- of arbeidsovereenkomst(en), stage overeenkomst dan wel overeenkomst van opdracht.
 4. In het kader van een overeenkomst met de opdrachtgever. Voor de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van overeenkomsten met opdrachtgevers voor werving, selectie, terbeschikkingstelling en/of inhuur van werkzoekenden en kandidaten, gedetacheerden, (tijdelijke) werknemers en zelfstandig ondernemers.
 5. Personeels- en salarisadministratie.
 6. In het kader van een overeenkomst met een leverancier. Voor de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van de overeenkomst met leveranciers die werkzoekenden, kandidaten, gedetacheerden, (tijdelijke) werknemers en zelfstandig ondernemers werven, selecteren of ter beschikkingstellen aan (via) verantwoordelijke (bij opdrachtgever).
 7. Voor training, opleiding en andere vormen van loopbaanbegeleiding en persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast ter ontwikkeling en verbetering van onze dienstverlening.
 8. Om te informeren over het management, het (doen) verzorgen van interne controle, bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole.
 9. Wet- en regelgeving. Voor identificatie, bestrijding van fraude, verzorging van interne controle en bedrijfsveiligheid, aanvragen subsidies, afdrachtverminderingen, premievrijstellingen en/of premiekortingen en overige wet en regelgeving.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van één of meerdere van de volgende juridische grondslagen.

 1. De uitvoering van een overeenkomst,
 2. Het voldoen aan een wettelijke verplichting,
 3. Gerechtvaardigd belang,
 4. Uw toestemming.

4. Welke persoonsgegevens verzameld W.F. Installatie Advies van u?

W.F. Installatie Advies kan onderstaande persoonsgegevens van u verwerken als u werkzoekende, kandidaat, gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer, zelfstandig ondernemer en/of zakelijke relatie bent van W.F. Installatie Advies. U bent zelf verantwoordelijk dat wij de beschikking hebben over uw juiste en relevante gegevens.

Websitebezoeker;

 • Gegevens betreffende het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken, zoals een IP-adres,
 • Strikt noodzakelijke en vrijwillig mee ingestemde cookie- en soortgelijke gegevens (zie ons Cookiebeleid),
 • Op onze website of sociale media account vrijwillig gepubliceerde gegevens (via sociale netwerken, reactie bij een blog, et cetera),
 • Via onze website vrijwillig ingevulde of achtergelaten gegevens (via een contactformulier, een aanmeldformulier, et cetera)

Werkzoekende of kandidaat;

 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens,
 • Geboortegegevens, geslacht,
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring,
 • Pasfoto (indien toegevoegd aan het cv),
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via W.F. Installatie Advies hebt gevolgd of gedaan,
 • Gegevens over beschikbaarheid,
 • Alle gegevens die kandidaten zelf via hun motivatiebrief, cv of op andere wijze met W.F. Installatie Advies delen,
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften.

Gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer en zelfstandig ondernemer Indien u voor W.F. Installatie Advies of haar opdrachtgevers werkt/heeft gewerkt, kan W.F. Installatie Advies onderstaande gegevens verwerken;

 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens,
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht,
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring,
 • Gegevens over trainingen/opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd/gedaan
 • Gegevens over beschikbaarheid,
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften,
 • Nationaliteit, BSN-nummer & identiteitsbewijs, werkvergunning,
 • Gegevens in het kader van een pre-employment screening, link naar PES-beleid,
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.

Zakelijke relatie;

W.F. Installatie Advies verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen, zoals medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers en referenten. We kunnen de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties verwerken:

 • Zakelijke contactgegevens,
 • Persoonsgegevens, vereisten en wensen die u ons verstrekt in het kader van het bijwonen van evenementen of bijeenkomsten.

MET WIE KAN W.F. INSTALLATIE ADVIES UW PERSOONSGEGEVENS DELEN?

W.F. Installatie Advies kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere W.F. Installatie Advies entiteiten, haar opdrachtgevers, leveranciers en onderaannemers die namens W.F. Installatie Advies diensten verlenen of opdrachten uitvoeren (verwerkers), overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. Ook verstrekken wij gegevens in gevallen waarin wij daartoe worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. W.F. Installatie Advies is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van W.F. Installatie Advies, sluit W.F. Installatie Advies met een dergelijke derde een verwerkingsovereenkomst af die aan de in de AVG omschreven eisen voldoet.

6. Verwerkt W.F. Installatie Advies persoonsgegevens buiten de Europese Unie?

Uw persoonsgegevens worden door W.F. Installatie Advies niet buiten de Europese Unie doorgegeven en/of gedeeld. W.F. Installatie Advies heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

7. Wat zijn Uw rechten?

U beschikt als betrokkene over de volgende rechten:

 • Het recht op inzage. Dit betekent dat u een verzoek kan doen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verzameld hebben;
 • Het recht op rectificatie of verbetering van uw gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij verplicht zijn uw gegevens te bewaren om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Nogmaals, er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin wij wettelijk bevoegd zijn om niet aan uw verzoek te voldoen;
 • Het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat u het recht heeft uw gegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Daarbij heeft u het recht deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen geheel of gedeeltelijke geautomatiseerde besluitvorming. W.F. Installatie Advies maakt op dit moment geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder;
 • Het recht om de gegeven toestemming in te trekken. Het intrekken van uw toestemming werkt niet met terugwerkende kracht, het intrekken van toestemming is enkel van toepassing op toekomstige verwerkingen.

Indien u inzage wenst in uw totale  persoonsgegevensverwerking en/of één van de ander hierboven omschreven rechten wilt uitoefenen, dan kunt u contact opnemen met W.F. Installatie Advies via info@wfiadvies.nl. Binnen een maand na ontvangst van een verzoek zal W.F. Installatie Advies u per e-mail informeren over het standpunt van W.F. Installatie Advies inzake het verzoek en welke actie W.F. Installatie Advies heeft ondernomen of zal ondernemen. In complexe gevallen kan de behandeltermijn met twee (2) maanden worden verlengd. Van een dergelijke verlenging zal W.F. Installatie Advies u binnen de eerste maand op de hoogte stellen. W.F. Installatie Advies kan een verzoek weigeren indien:

 • op het verzoek een afwijzingsgrond van toepassing is; en/of
 • het verzoek onvoldoende specifiek is; en/of
 • uw identiteit niet met redelijke zekerheid kan worden vastgesteld; en/of
 • het verzoek volgt binnen een onredelijke tussenpoos na een eerder verzoek of anderszins een misbruik van een van deze rechten inhoudt. Een interval van 6 maanden of minder zal over het algemeen beschouwd worden als een onredelijke tussenpoos.

8. Welke beveiliging hanteert W.F. Installatie Advies?

W.F. Installatie Advies doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. W.F. Installatie Advies heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligingen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassingen of bekendmaking. Mocht u vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen zijn van misbruik, wordt u verzocht om contact met ons op te nemen via info@wfiadvies.nl

9. Welke bewaartermijn hanteert W.F. Installatie Advies?

W.F. Installatie Advies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen. W.F. Installatie Advies bewaart kandidaat gegevens met toestemming twee jaar na de verleende toestemming, indien u uw toestemming wilt intrekken dan kan dat via info@wfiadvies.nl.

10. Technische informatie en cookies

Technische informatie;

De website van W.F. Installatie Advies verzameld automatisch bepaalde informatie over de (apparaten van) bezoekers van onze websites, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer, het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, informatie over het type apparaat wat u gebruikt voor uw bezoek aan de site, de geo-locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de kwaliteit en effectiviteit van de website te verbeteren.

Cookies (en soortgelijke technieken);

De website van W.F. Installatie Advies maakt verder gebruik van cookies en soortgelijke technieken. U kunt hierover meer lezen in ons Cookiebeleid.

11. Vragen, opmerkingen of klachten

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door W.F. Installatie Advies, dan kunt u per e-mail contact opnemen met W.F. Installatie Advies via info@wfiadvies.nl, of een brief sturen naar postadres W.F. Installatie Advies, Prinsenweg 2a 3237 LN te Vierpolders.

12. Wijzigingen

W.F. Installatie Advies kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring is te allen tijde in te zien op de websites van W.F. Installatie Advies. Deze versie is geldig vanaf 25-05-2018.

Cookiebeleid

Soorten Cookies gebruikt in de website van W.F. INSTALLATIE ADVIES

1. Functionele cookies

De cookies die nodig zijn om de website goed te laten functioneren of die ervoor zorgen dat u de website makkelijker kunt gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan het opslaan van uw inloggegevens, zodat u niet elke keer in hoeft te loggen. Ook het opslaan van de inhoud van uw winkelwagen of het sluiten van de cookiemelding vallen onder functionele cookies.

2. Analytische cookies

Dit zijn cookies die worden geplaatst om het gedrag van de bezoeker op deze website te meten en zo te kunnen analyseren. We gebruiken deze informatie om de website zo optimaal mogelijk te maken. Er worden geen persoons of privacy gevoelige gegevens opgeslagen bij deze functie.